• Kontaktirajte nas

    Želite ponudbo glede na povpraševanje ali imate prošnjo za zaposlitev –
    vzpostavitev stika z nami se vedno obrestuje.

Izjava o varovanju podatkov

1. uvod

Z naslednjimi informacijami vam kot "posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki" želimo omogočiti pregled naše obdelave vaših osebnih podatkov in vaših pravic v skladu z zakoni o varstvu podatkov. Načeloma je naše spletno mesto mogoče uporabljati brez vnosa osebnih podatkov. Če pa želite prek naše spletne strani uporabljati posebne storitve našega podjetja, bi lahko bila obdelava osebnih podatkov potrebna. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za to ni pravne podlage, bomo praviloma pridobili vašo privolitev.
Obdelava osebnih podatkov, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, je vedno v skladu z določbami Uredbe o varstvu podatkov (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za družbo "Walstead Leykam tiskarna d.o.o.". S tem pravilnikom o zasebnosti vas želimo obvestiti o obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo.
Kot upravljavec smo izvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili čim bolj popolno zaščito osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek tega spletnega mesta. Kljub temu so pri internetnih prenosih podatkov vedno prisotne varnostne vrzeli, zato popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato nam lahko osebne podatke posredujete tudi na druge načine, na primer po telefonu ali pošti.
Tudi vi lahko sprejmete preproste in lahko izvedljive ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb do vaših podatkov. Zato vam želimo dati nekaj nasvetov o varnem ravnanju z vašimi podatki:
- Zaščitite svoj račun (prijavni, uporabniški ali strankarski račun) in sistem IT (računalnik, prenosni računalnik, tablični računalnik ali mobilno napravo) z močnimi gesli.
- Dostop do gesel lahko imate samo vi.
- Prepričajte se, da gesla uporabljate samo za en račun (prijavni, uporabniški ali strankarski račun).
- Ne uporabljajte enega gesla za različna spletna mesta, aplikacije ali spletne storitve.
- Zlasti kadar uporabljate javno dostopne sisteme IT ali sisteme IT, ki so v skupni rabi z drugimi ljudmi, se morate po vsaki prijavi na spletno mesto, aplikacijo ali spletno storitev odjaviti.
Gesla morajo biti sestavljena iz vsaj 12 znakov in izbrana tako, da jih ni mogoče zlahka uganiti. Zato naj ne vsebujejo običajnih besed iz vsakdanjega življenja, lastnega imena ali imen sorodnikov, temveč velike in male črke, številke in posebne znake.


2. odgovorna oseba

Odgovorna oseba v smislu DS-GVO je:
Walstead Leykam tiskarna d.o.o., Miklavska cesta 61, SLO- 2311 Hoče - Slovenija
Predstavnik odgovorne osebe: Vodstvo


3. pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščenca za varstvo podatkov lahko kontaktirate na naslednji način:
DataOrga GmbH - Ingo Krause
E-naslov: privacy@leykamletsprint.com
Z vsemi vprašanji in predlogi v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete neposredno na našega pooblaščenca za varstvo podatkov.


4. opredelitve pojmov

Izjava o varstvu podatkov temelji na izrazih, ki jih uporabljata evropska direktiva in uredba Maker pri sprejemanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (DS-GVO). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti lahko berljiva in razumljiva tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljene izraze.
V tem pravilniku o zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze:

1. osebni podatki
Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo. Določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

2. zadevna oseba
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec (naše podjetje).

3. obdelava
Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

4. omejitev obdelave
Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova prihodnja obdelava.

5 Profiliranje
Oblikovanje profilov je vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, pri kateri se ti osebni podatki uporabljajo za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analiziranje ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo pri delu, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali spremembo lokacije tega posameznika.

6. psevdonimizacija
Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da osebni podatki niso pripisani določeni ali določljivi fizični osebi.

7. procesorji
Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

8. sprejemnik
Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskovalne naloge v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

9. tretja oseba
Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo upravljavca ali obdelovalca.

10. soglasje
Soglasje pomeni vsako prostovoljno in informirano izražanje želja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrazi svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.


5. pravna podlaga obdelave

Člen 6(1)(a) DS-GVO (v povezavi s členom 25(1) TDDDG) služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave.
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, kot na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje druge storitve ali nadomestila, obdelava temelji na členu 6(1)(b) DS-GVO. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah.
Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, zaradi katere je obdelava osebnih podatkov nujna, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(1)(c) DS-GVO.
V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v naših prostorih poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava temeljila na členu 6(1)(d) DS-GVO.
Končno bi lahko postopki obdelave temeljili na členu 6(1)(f) DS-GVO. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da ne prevladajo interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Takšna dejanja obdelave so nam dovoljena zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno omenil. V zvezi s tem je zavzel stališče, da je zakoniti interes mogoče predpostaviti, če ste stranka našega podjetja (uvodna izjava 47, drugi stavek DS-GVO).
Naša ponudba je v osnovi namenjena odraslim. Osebe, mlajše od 16 let, nam ne smejo posredovati nobenih osebnih podatkov brez soglasja svojih staršev ali zakonitih skrbnikov. Od otrok in mladostnikov ne zahtevamo osebnih podatkov, jih ne zbiramo in ne posredujemo tretjim osebam.


6. posredovanje podatkov tretjim osebam.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam za druge namene, kot so navedeni spodaj.
Vaše osebne podatke bomo s tretjimi osebami delili le, če:
1. ste nam dali izrecno soglasje za to v skladu s členom 6(1)(a) DS-GVO,
2. razkritje je dovoljeno v skladu s členom 6(1)(f) DS-GVO za zaščito naših zakonitih interesov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč interes, vreden zaščite, da se vaši podatki ne razkrijejo,
3. če obstaja zakonska obveznost razkritja v skladu s členom 6(1)(c) DS-GVO ter
4. to je zakonsko dopustno in potrebno v skladu s členom 6(1)(b) DS-GVO za obdelavo pogodbenih odnosov z vami.
V okviru postopkov obdelave, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti, se lahko osebni podatki prenesejo v ZDA. Podjetja v ZDA imajo ustrezno raven varstva podatkov le, če so se certificirala v skladu z okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA, zato se uporablja sklep Komisije EU o ustreznosti v skladu s členom 45 Splošne uredbe o varstvu podatkov. To smo izrecno navedli v pravilniku o zasebnosti zadevnih ponudnikov storitev. Za zaščito vaših podatkov v vseh drugih primerih smo sklenili pogodbe o naročeni obdelavi podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije. Če standardne pogodbene klavzule ne zadoščajo za vzpostavitev ustrezne ravni varnosti, je lahko vaša privolitev v skladu s členom 49(1)(a) SUVP pravna podlaga za prenos v tretje države. To ne sme veljati za prenose podatkov v tretje države, za katere je Evropska komisija izdala sklep o ustreznosti v skladu s členom 45 SUVP.


7. tehnologija

7.1 Zbiranje podatkov ob obisku spletnega mesta

Če naše spletno mesto uporabljate le v informativne namene, tj. če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete podatkov, zbiramo le podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku (v tako imenovanih "dnevniških datotekah strežnika"). Naše spletno mesto zbira vrsto splošnih podatkov in informacij z vsakim vašim klicem strani ali klicem avtomatiziranega sistema. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zabeležijo se lahko naslednji podatki
1. Uporabljene vrste in različice brskalnikov,
2. operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop,
3. spletno mesto, s katerega sistem dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovani referer),
4. podstrani, do katerih dostopate prek sistema za dostop na našem spletnem mestu,
5. datum in čas dostopa do spletnega mesta,
6. naslov internetnega protokola (IP) in,
7. ponudnika internetnih storitev sistema, do katerega dostopate.
Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ne sklepamo o vaši osebi. Pač pa te podatke potrebujemo za to, da
1. za pravilno prikazovanje vsebine našega spletnega mesta,
2. za optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in njegovega oglaševanja,
3. za zagotavljanje stalnega delovanja naših sistemov IT in tehnologije našega spletnega mesta ter
4. da organom pregona zagotovimo informacije, potrebne za pregon v primeru kibernetskega napada.
Zato bomo zbrane podatke in informacije uporabili le v statistične namene ter za povečanje varstva podatkov in varnosti podatkov našega podjetja, da bi zagotovili optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Podatki strežniških dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(1)(f) DS-GVO. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov zbiranja podatkov.


8. piškotki

8.1 Splošne informacije o piškotkih

Piškotki so majhne datoteke, ki jih samodejno ustvari vaš brskalnik in se shranijo v vaš informacijski sistem (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon ali podobno), ko obiščete naše spletno mesto.
V piškotek se shranijo informacije, ki v vsakem primeru izhajajo iz konteksta določene uporabljene končne naprave. Vendar to ne pomeni, da neposredno poznamo vašo identiteto.
Uporaba piškotkov vam omogoča prijetnejšo uporabo naše ponudbe. Tako imenovane sejne piškotke uporabljamo za prepoznavanje, da ste že obiskali posamezne strani našega spletnega mesta. Ti se samodejno izbrišejo, ko zapustite naše spletno mesto.
Poleg tega uporabljamo tudi začasne piškotke za optimizacijo prijaznosti do uporabnika, ki se v vaši končni napravi shranijo za določeno časovno obdobje. Če ponovno obiščete naše spletno mesto in uporabljate naše storitve, se samodejno prepozna, da ste pri nas že bili ter katere vnose in nastavitve ste opravili, tako da vam jih ni treba ponovno vnašati.
Po drugi strani pa piškotke uporabljamo za statistično beleženje uporabe našega spletnega mesta in ocenjevanje naše ponudbe za vas z namenom optimizacije. Ti piškotki nam omogočajo, da ob ponovnem obisku našega spletnega mesta samodejno prepoznamo, da ste ga že obiskali. Tako nastavljeni piškotki se po določenem času samodejno izbrišejo. Ustrezno obdobje shranjevanja piškotkov lahko najdete v nastavitvah uporabljenega orodja za privolitev.

8.2 Pravna podlaga za uporabo piškotkov

Podatki, ki jih obdelujejo piškotki in so potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta, so zato potrebni za zaščito naših zakonitih interesov in interesov tretjih oseb v skladu s členom 6(1)(f) DS-GVO.
Za vse druge piškotke morate dati soglasje prek naše pasice s piškotki v smislu člena 6(1)(a) DS-GVO.

8.3 Opombe o izogibanju piškotkom v običajnih brskalnikih

V nastavitvah brskalnika, ki ga uporabljate, lahko kadar koli izbrišete piškotke, dovolite le izbrane piškotke ali jih popolnoma deaktivirate. Več informacij najdete na straneh za podporo ustreznih ponudnikov:
- Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647.
- Safari: support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac.
- Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen.
- Microsoft Edge: support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.


9. vsebina našega spletnega mesta

9.1 Kontakt / kontaktni obrazec

Osebni podatki se zbirajo, ko stopite v stik z nami (npr. prek kontaktnega obrazca ali e-pošte). Kateri podatki se zbirajo v primeru uporabe kontaktnega obrazca, je razvidno iz ustreznega kontaktnega obrazca. Ti podatki se shranijo in uporabijo izključno za namen odgovora na vašo zahtevo ali za vzpostavitev stika z vami in s tem povezano tehnično administracijo. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je naš zakoniti interes za odgovor na vašo zahtevo v skladu s členom 6(1)(f) DS-GVO. Če je vaš stik namenjen sklenitvi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6(1)(b) DS-GVO. Vaši podatki bodo izbrisani po končni obdelavi vaše zahteve; to velja, če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je bila zadevna zadeva dokončno pojasnjena in če izbris ni v nasprotju z zakonskimi obveznostmi hrambe.


10. pošiljanje novic

10.1 Pošiljanje novic obstoječim strankam

Če ste nam ob nakupu blaga ali storitev posredovali svoj e-poštni naslov, si pridržujemo pravico, da vam po e-pošti redno pošiljamo ponudbe za podobno blago ali storitve, kot ste jih že kupili iz naše ponudbe. V skladu s členom 7(3) nemškega Zakona o nelojalni konkurenci (UWG) nam za to ni treba pridobiti vašega posebnega soglasja. V zvezi s tem se obdelava podatkov izvaja izključno na podlagi našega zakonitega interesa za personalizirano neposredno oglaševanje v skladu s členom 6(1)(f) DS-GVO. Če ste prvotno nasprotovali uporabi svojega e-poštnega naslova v ta namen, vam ne bomo pošiljali e-poštnih sporočil. Uporabi svojega e-poštnega naslova za omenjeni namen oglaševanja lahko kadar koli z učinkom za prihodnost ugovarjate tako, da o tem obvestite odgovorno osebo, navedeno na začetku. Pri tem vam bodo nastali le stroški prenosa v skladu z osnovnimi tarifami. Po prejemu vašega ugovora se bo uporaba vašega e-poštnega naslova v oglaševalske namene takoj prenehala.


11. naše dejavnosti v družabnih omrežjih

Da bi z vami lahko komunicirali tudi v družabnih omrežjih in vas obveščali o naših storitvah, smo tam predstavljeni z lastnimi stranmi. Če obiščete eno od naših strani na družabnih omrežjih, smo za postopke obdelave, ki jih to sproži, v smislu člena 26 DS-GVO odgovorni skupaj s ponudnikom zadevne platforme družabnega omrežja.
Nismo prvotni ponudnik teh strani, temveč jih uporabljamo le v okviru možnosti, ki nam jih ponujajo zadevni ponudniki.
Zaradi previdnosti opozarjamo, da se vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Uporaba je zato lahko povezana s tveganji za varstvo podatkov za vas, saj je morda težje zaščititi vaše pravice, npr. do obveščenosti, izbrisa, ugovora itd., obdelava v družbenih omrežjih pa pogosto poteka neposredno za namene oglaševanja ali za analizo vedenja uporabnikov s strani ponudnikov, na kar mi ne moremo vplivati. Če profile uporabe ustvari ponudnik, se pogosto uporabljajo piškotki ali pa se vedenje pri uporabi dodeli vašemu lastnemu profilu člana družbenih omrežij.
Opisana obdelava osebnih podatkov se izvaja v skladu s členom 6(1)(f) DS-GVO na podlagi našega zakonitega interesa in zakonitega interesa zadevnega ponudnika, da lahko z vami pravočasno komuniciramo ali vas obveščamo o naših storitvah. Če morate kot uporabnik privoliti v obdelavo podatkov pri zadevnih ponudnikih, se pravna podlaga nanaša na člen 6(1)(a) DS-GVO v povezavi s členom 7 DS-GVO. Člen 7 DS-GVO.
Ker nimamo dostopa do podatkovnih zbirk ponudnikov, opozarjamo, da je najbolje, da svoje pravice (npr. do informacij, popravka, izbrisa itd.) uveljavljate neposredno pri zadevnem ponudniku. Dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov v družabnih omrežjih so navedene spodaj pri posameznem ponudniku družabnega omrežja, ki ga uporabljamo:

11.1 LinkedIn

(Co-) odgovoren za obdelavo podatkov v Evropi:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska
Pravilnik o zasebnosti:
www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.2 YouTube

(Co-) odgovoren za obdelavo podatkov v Evropi:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
Pravilnik o zasebnosti:
policies.google.com/privacy


12. vtičniki in druge storitve

12.1 Fotografije Google

Za shranjevanje slik, vdelanih na naši spletni strani, uporabljamo spletno storitev ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.
Vstavljanje je vključitev določene zunanje vsebine (besedila, videoposnetkov ali slikovnih podatkov), ki jo zagotovi drugo spletno mesto (Google Photos) in se nato pojavi na našem spletnem mestu (našem spletnem mestu). Za vgradnjo se uporablja tako imenovana koda za vgradnjo. Če smo vključili kodo za vgradnjo, se zunanja vsebina iz storitve Google Photos privzeto prikaže takoj, ko obiščete eno od naših spletnih strani.
Vaš IP-naslov se prenese na Google Photos prek tehnične izvedbe vgradne kode, ki omogoča prikaz slik iz Google Photos. Google Photos beleži tudi našo spletno stran, vrsto uporabljenega brskalnika, jezik brskalnika ter čas in dolžino dostopa. Poleg tega lahko Google Photos zbira informacije o tem, katere naše podstrani ste obiskali in katere povezave ste kliknili, ter o drugih interakcijah, ki ste jih izvedli ob obisku našega spletnega mesta. Te podatke lahko Google Photos shranjuje in analizira.
Ti postopki obdelave se izvajajo le, če je bila dana izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) DS-GVO.
To ameriško podjetje je certificirano v skladu z okvirom EU-ZDA za zasebnost podatkov. V skladu s členom 45 DS-GVO je izdana odločba o ustreznosti, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.
Googlov pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate na naslovu: www.google.com/policies/privacy/.

12.2 Googlove spletne pisave

Naše spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave za enoten prikaz pisav. Google WebFonts zagotavlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Družba Google Ireland Limited je del skupine podjetij Google s sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.
Ti postopki obdelave se izvajajo le, če je bila dana izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) DS-GVO.
Matično podjetje Google LLC je certificirano kot ameriško podjetje v skladu z okvirom EU-ZDA o zasebnosti podatkov. V skladu s členom 45 DS-GVO je bila izdana odločba o ustreznosti, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.
Dodatne informacije o Googlovih spletnih pisavah in Googlovem pravilniku o zasebnosti so na voljo na naslovih: developers.google.com/fonts/faq ; www.google.com/policies/privacy/.

12.3 YouTube (videoposnetki)

V to spletno mesto smo vključili komponente YouTube. Podjetje, ki upravlja YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
Če ste hkrati prijavljeni v YouTube, YouTube prepozna, katero podstran našega spletnega mesta obiščete, ko prikličete podstran, ki vsebuje videoposnetek YouTube. Te podatke zbereta YouTube in Google ter jih pripišeta vašemu računu YouTube.
YouTube in Google prek komponente YouTube vedno prejmeta informacijo, da ste obiskali naše spletno mesto, če ste prijavljeni v YouTube istočasno s prikazom našega spletnega mesta; to se zgodi ne glede na to, ali kliknete videoposnetek YouTube ali ne. Če ne želite, da se te informacije posredujejo družbama YouTube in Google, lahko prenos preprečite tako, da se pred obiskom našega spletnega mesta odjavite iz svojega računa YouTube.
Ti postopki obdelave se izvajajo le, če je bila dana izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) DS-GVO.
Matično podjetje Google LLC je certificirano kot ameriško podjetje v skladu z okvirom EU-ZDA o zasebnosti podatkov. V skladu s členom 45 DS-GVO je bila izdana odločba o ustreznosti, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.
Pravilnik o zasebnosti družbe YouTube si lahko ogledate na spletnem mestu www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


13. vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

13.1 Pravica do potrditve

Pravico imate, da od nas zahtevate potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na vas.

13.2 Pravica do dostopa Člen 15 DS-GVO

V skladu z zakonskimi določbami imate pravico, da od nas kadar koli brezplačno prejmete informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas, in kopijo teh podatkov.

13.3 Pravica do popravka 16. člen DS-GVO

Imate pravico zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami. Prav tako imate pravico zahtevati, da se ob upoštevanju namenov obdelave dopolnijo nepopolni osebni podatki.

13.4 Črtanje člena 17 DS-GVO

Imate pravico zahtevati, da nemudoma izbrišemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, pod pogojem, da velja eden od zakonsko določenih razlogov, in če obdelava ali shranjevanje ni potrebno.

13.5 Omejitev obdelave člen 18 DS-GVO

Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo, če je izpolnjena ena od zakonskih zahtev.

13.6 Prenosljivost podatkov Člen 20 DS-GVO

Pravico imate, da osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke brez ovir s strani nas, ki smo jim posredovali osebne podatke, prenesete drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) SUVP ali členom 9(2)(a) SUVP ali na pogodbi v skladu s členom 6(1)(b) SUVP in se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki nam je dodeljena.
Poleg tega imate pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) SUVP pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih posameznikov.

13.7 Ugovor člen 21 DS-GVO

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) (obdelava podatkov v javnem interesu) ali (f) (obdelava podatkov na podlagi ravnovesja interesov) SUVP.
To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb v smislu člena 4 št. 4 DS-GVO.
Če ugovarjate, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
V posameznih primerih obdelujemo osebne podatke za izvajanje neposrednega oglaševanja. Obdelavi osebnih podatkov za namen takšnega oglaševanja lahko kadar koli ugovarjate. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim oglaševanjem. Če nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali.
Poleg tega imate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki jo izvajamo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) Uredbe o varstvu podatkov, razen če je takšna obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu.
Svojo pravico do ugovora v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe lahko ne glede na Direktivo 2002/58/ES uveljavljate z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

13.8 Preklic privolitve v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov z učinkom za prihodnost.

13.9 Pritožba nadzornemu organu

Pri nadzornem organu, pristojnem za varstvo podatkov, se lahko pritožite glede naše obdelave osebnih podatkov.


14. Rutinsko shranjevanje, brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali če je to predvideno z zakonskimi določbami, ki veljajo za naše podjetje.
Če namen shranjevanja ne velja več ali če se izteče predpisano obdobje shranjevanja, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določbami.


15. trajanje shranjevanja osebnih podatkov

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev ali začetek izvajanja pogodbe.


16. ažurnost in sprememba politike zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti je trenutno veljaven in ima status: avgust 2023.
Zaradi nadaljnjega razvoja naših spletnih strani in ponudb ali zaradi spremenjenih zakonskih ali uradnih zahtev se lahko zgodi, da bo treba to izjavo o varstvu podatkov spremeniti. Do aktualne izjave o varstvu podatkov lahko kadar koli dostopate in jo natisnete na spletni strani na naslovu "https://www.walstead-leykamtiskarna.com/kontakt/Izjava o varovanju podatkov".
Ta politika zasebnosti je bila ustvarjena s podporo programske opreme za varstvo podatkov: audatis MANAGER.
 

Informacije o varstvu podatkov v skladu s členom 13 + 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Prenesi)

Obveznost obveščanja Art13 Applicant

Obveznost obveščanja Art13 Naročanje in nabava

Obveznost obveščanja Art13 Obdelava naročila

Obveznost obveščanja Art13 Prenos podatkov znotraj skupine podjetij

Obveznost obveščanja Art13 Sales obstoječe stranke

Obveznost obveščanja Art14 Prodaja novih strank